Студентски парламент је једини законом признат орган Универзитета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. Рад Студентског парламента дефинише се Пословником о раду Студентског парламента као и Статутом Универзитета.

Примарна активност студентског парламента се односи на борбу за права и интересе студената, као и побољшање студентског стандарда, бољих услова студирања и квалитета наставе.

Студентски парламент Универзитета у Новом Саду чини 33 члана. Чланове Студентског парламента чине представници свих факултета, у зависности од укупног броја уписаних студената на датом факултету зависи и број представника датог факултета. Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Студентски парламент Универзитета у Новом Саду делегира чланове у Савет и Сенат Универзитета из реда студената као и у Студентску конференцију Универзитета Србије (СКОНУС), где активно учествују у доношењу одлука које су у интересу студената.

 

КАКО ДО НАС